Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii osób odwiedzających stronę interntową : www.yellowbrickroad.pl, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz osób odwiedzających portale społecznościowe. 

Kontakt z Administratorem w sprawach określonych w niniejszej polityce możliwy jest na adres prowadzonej działalności (ul. Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa), mailowo pod adresem: kacper.holdys@yellowbrickroad.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 602108880.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Yellow Brick Road sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 41A, 00-042 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001015071, NIP: 5252940751

Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: www.yellowbrickroad.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej lub portali społecznościowych Administratora.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2

Poszczególne kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane; podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej:

Korzystanie ze Strony internetowej wymaga wysłania zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. Takie zapytania pozostają zapisane w logach serwera. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających stronę, które są przesyłane przez przeglądarkę internetową (zawierające m.in.: datę i godzinę korzystania ze strony, system operacyjny, informacje o przeglądarce internetowej, adres IP), w tym dane które mogą stanowić Państwa dane osobowe. 

Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej w celu niezbędnym dla jej prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), czyli zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji Strony internetowej, jej bezpieczeństwa, a także poprawy wydajności i funkcjonalności, jak również prowadzenia i analizy statystyk osób odwiedzających. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora (z wyłączaniem danych gromadzonych za pośrednictwem Google Analytics), przez okres niezbędny do realizacji tych celów, chyba że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Hosting Strony internetowej dostarcza firma CyberFolks. Serwery Strony internetowej są zlokalizowane w Polsce. 

 1. Dane osobowe subskrybentów Newslettera:

Administrator przesyła subskrybentom informacje swojej działalności, a także najnowszych trendów, praktyk i praktycznych porad dotyczących rekrutacji, które w tym celu podały swój adres e-mail (dana osobowa wymagana), oraz – fakultatywnie: imię i nazwisko. Podanie danych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną). W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną tych informacji, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wysyłania do Państwa tych informacji.

Dane osobowe związane z wysyłką newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Newsletter jest wysyłany z wykorzystaniem usługi świadczonej przez MailChimp, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i i korzysta z serwerów zlokalizowanych poza EOG. MailChimp zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia RODO, tj. stosuje Standardowe Klauzule Umowne (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/).

 1. Dane osobowy osób korzystających z formularza kontaktowego:

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej.

Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, tj. imienia i nazwiska, a także adresu email. Podanie tych danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania Użytkownik może podać także inne dane, choć ich niepodanie nie wpływa na skuteczność złożonego zapytania.

Administrator przetwarza dane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), tj. w celu w odpowiedzi wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego i prowadzenia dalszej korespondencji dla obsługi zapytania (do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania) oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa).

 1. Dane osobowe osób komentujących wpisy na blogu Strony Internetowej:

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach możliwości komentowania wpisów na blogu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) . Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, choć brak wskazania danych uniemożliwi zamieszczenie komentarza. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa, lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

 1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem portali społecznościowych

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook etc.). Administrator przetwarza dane osobowe e w związku z prowadzeniem profilu biznesowego lub fanpage, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności Administratora, jak również o najnowszych trendach, praktykach, poradach w procesach rekrutacji, w celu promowania działalności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych praktycznych porad dotyczących rekrutacji przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji tych celów, chyba że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 3

Odbiorcy danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobowe różnym grupom odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których dane osobowe przetwarza lub korzystaniem z systemów IT. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie świadczącej usługi księgowe, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu). 

Administrator wykorzystuje usługę Google Analytics dla zbierania i analizowania informacji o Stronie internetowej. Google Analytics gromadzi adresy IP, by zapewniać bezpieczne korzystanie z usługi oraz informować Administratora z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy. Administrator korzysta z metody maskowania (skracania) adresów IP użytkowników serwisu. Jednakże możliwe jest przesłanie adresu IP do serwera Google zlokalizowanego poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z konfiguracją usługi dane przekazywane w związku z wykorzystywaniem Google Analytics są przechowywane przez okres 36 miesięcy. Choć Google wykorzystuje serwery zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej, to zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia RODO – tj. stosuje Standardowe Klauzule Umowne. 

Newsletter jest wysyłany z wykorzystaniem usługi świadczonej przez MailChimp, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i i korzysta z serwerów zlokalizowanych poza EOG. MailChimp zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia RODO, tj. stosuje Standardowe Klauzule Umowne (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/).Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 4

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do poprawienia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych,
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdej chwili, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: tu wpisz adres internetowy, na który Użytkownicy mogą pisać w celu realizacji swoich praw. I raczej użyj adresu, który używasz na co dzień niż adresu, do którego nie zaglądasz zbyt często.    

§ 5

Cookies i inna podobna technologia

Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

 • Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
 • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika. 

§ 6

Postanowienia końcowe

W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:  kacper.holdys@yellowbrickroad.pl.